Obowiązujące od 24 czerwca 2020 r. przepisy (zmiany w art. 7 ustawy o PPK) pozwalają organom wykonawczym jednostek samorządu terytorialnego (JST) na wybór jednej instytucji finansowej dla jednostek organizacyjnych danej JST. Innymi słowy, wójt (burmistrz, prezydent miasta), zarząd powiatu albo zarząd województwa może, w imieniu podmiotów zatrudniających będących jednostkami organizacyjnymi danej JST, dokonać wyboru instytucji finansowej, z którą te podmioty zatrudniające zawrą umowy o zarządzanie PPK.

 

Należy jednak pamiętać, że również w takiej sytuacji konieczny będzie udział tzw. strony społecznej. Oznacza to, że również taki wspólny wybór powinien być dokonywany w porozumieniu z przedstawicielami organizacji związkowych działających w jednostkach organizacyjnych objętych wyborem lub oczywiście, jeśli związków zawodowych tam nie ma, z przedstawicielami reprezentacji osób zatrudnionych, wyłonionymi w trybie przyjętym w takich jednostkach.

 

Jeżeli na miesiąc przed upływem terminu, w którym jednostki organizacyjne są obowiązane do zawarcia umowy o zarządzanie PPK, nie zostanie osiągnięte porozumienie ze stroną społeczną, wójt (burmistrz, prezydent miasta), zarząd powiatu albo zarząd województwa sam wybierze instytucję finansową, z którą te jednostki zawrą umowę o zarządzanie PPK.

 

Przypominamy: pracodawcy należący do sektora finansów publicznych zostali objęci ustawą o PPK od 1 stycznia 2021 roku. Mają oni obowiązek zawarcia umowy o zarządzanie PPK do 26 marca 2021 r. oraz umowy o prowadzenie PPK do 10 kwietnia 2021 roku (art. 137 ustawy o PPK).