Podmiot zatrudniający przystępuje do PPK zawierając z instytucją finansową umowę o zarządzanie PPK. Po jej zawarciu, instytucja finansowa zgłasza wniosek o wpis zawartej umowy o zarządzanie PPK do ewidencji PPK prowadzonej przez PFR S.A. Następnie PFR S.A., na podstawie danych zebranych w ewidencji PPK i danych otrzymywanych z ZUS, weryfikuje, czy dany podmiot dopełnił obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie PPK w terminie. Ustawa nie przewiduje odrębnej procedury potwierdzania przystąpienia do PPK.