Dopłata roczna nie przysługuje, jeśli:

- pracodawca nie finansuje wpłat do PPK za pracownika ze względu na utworzenie PPE (fakt, że pracownik kontynuuje dokonywanie wpłat do PPK nie ma tu znaczenia), 

- uczestnik PPK, w którymkolwiek miesiącu, w którym wysokość wpłat podstawowych finansowanych przez niego wynosiła mniej niż 2% jego wynagrodzenia, osiągnął łączne miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł przekraczające kwotę odpowiadającą 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku kalendarzowym,

- uczestnik PPK po ukończeniu 60. roku życia rozpoczął dokonywanie wypłat środków zgromadzonych na jego rachunku PPK.