Tak. Dokonanie zwrotu lub wypłaty transferowej środków zgromadzonych na rachunku PPK nie stanowi przeszkody do dalszego oszczędzania w tym samym PPK. Rachunek PPK, z którego dokonano zwrotu lub wypłaty transferowej, nadal jest dla uczestnika PPK prowadzony. W razie złożenia przez uczestnika PPK deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, wpłaty są wznawiane co 4 lata.