Tak. Pracownik powinien poinformować zatrudniającego go pracodawcę o zawartych w jego imieniu umowach o prowadzenie PPK. Składane przez niego oświadczenie powinno zawierać oznaczenie instytucji finansowych, z którymi umowy te zostały zawarte. Złożenie pracodawcy oświadczenie uruchamia proces, w wyniku którego środki zgromadzone na dotychczasowych rachunkach PPK tego pracownika trafią na jego rachunek PPK prowadzony przez instytucję finansową, z która umowę o zarządzanie PPK ma zawartą ten pracodawca.