Tak. Wniosek o wypłatę środków z tytułu poważnego zachorowania pracownik składa instytucji finansowej. Do wniosku dołączyć powinien zaświadczenie lekarza medycyny potwierdzające diagnozę wystąpienie poważnego zachorowania (jednostki chorobowe wymienione w art. 2 ust. 1 pkt 23 lit. d albo e ustawy o PPK) albo orzeczenie wydane przez:

 

- lekarza orzecznika lub komisję lekarską Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, stwierdzające całkowitą niezdolność do pracy w rozumieniu ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, na okres co najmniej 2 lat, lub

- zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności, stwierdzające umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, na okres co najmniej 2 lat, lub

- zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności, stwierdzające niepełnosprawność osoby, która nie ukończyła 16 lat, w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.