Nie. Uczestnik PPK nie może dokonać wypłaty transferowej do zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność określoną w dziale I w grupie 3 załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej przed ukończeniem 60. roku życia (chyba, że wypłata transferowa ma zostać przekazana na inny rachunek PPK tego pracownika prowadzony przez zakład ubezpieczeń). 

 

Tylko wówczas, gdy uczestnik PPK zawarł z zakładem ubezpieczeń umowę, na podstawie której - po osiągnięciu przez niego 60. roku życia - nabędzie prawo do świadczenia okresowego lub dożywotniego, może dokonać wypłaty transferowej zgromadzonych w PPK środków do tego zakładu ubezpieczeń.