W przypadku złożenia przez uczestnika PPK wniosku o zwrot środków (wycofanie zgromadzonych oszczędności przed 60. rokiem życia) instytucja finansowa pobiera 30% środków pochodzących z wpłat finansowanych przez podmiot zatrudniający i przekazuje je na rachunek wskazany przez ZUS.

 

Informacja o tej kwocie jest ewidencjonowana na koncie uczestnika PPK w ZUS jako jego składka na ubezpieczenie emerytalne, należna za miesiąc, w którym kwota ta została przekazana do ZUS.
Środki pochodzące z dopłat od państwa są zwracane w całości do Funduszu Pracy.

 

Uczestnik otrzymuje natomiast:

- 70% środków pochodzących z wpłat finansowanych przez podmiot zatrudniający, po uprzednim pomniejszeniu o należną kwotę podatku od zysków kapitałowych,

- 100% środków pochodzących z wpłat finansowanych przez niego, po uprzednim pomniejszeniu o należną kwotę podatku od zysków kapitałowych.