Jeśli pracownik jest już uczestnikiem PPK, powinien złożyć nowemu pracodawcy oświadczenie o zawartych w jego imieniu umowach o prowadzenie PPK. Dzięki temu pracodawca będzie mógł, za jego zgodą, zadbać o to, aby dotychczasowe oszczędności pracownika, zgromadzone na dotychczasowym rachunku/rachunkach PPK, trafiły na jego nowy rachunek PPK, prowadzony przez instytucję, z którą umowę o zarządzanie i umowę o prowadzenie PPK zawarł nowy pracodawca. Pracodawca będzie więc pośredniczył w transferze oszczędności zatrudnionego przez siebie pracownika. 

 

Takie oświadczenie uczestnik PPK powinien złożyć pracodawcy w terminie 7 dni po upływie 10 dni miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął temu uczestnikowi 3-miesięczny okres zatrudnienia. 

 

Ustawa o PPK wyraźnie określa początkowy bieg terminu na złożenie przez uczestnika PPK takiego oświadczenia, tj. po upływie 10 dni miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął okres 3 miesięcy zatrudnienia. Wskazuje też termin końcowy, w jakim oświadczenia takie powinno zostać złożone. Pracownik powinien to zrobić w terminie 7 dni, po upływie 10 dni miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął okres 3 miesięcy zatrudnienia. W przypadku złożenia pracodawcy oświadczenia po upływie powyższego terminu, pracodawca powinien poinformować uczestnika PPK o bezskuteczności takiego oświadczenia.

 

Po otrzymaniu oświadczenia, pracodawca - niezwłocznie po zawarciu dla tego pracownika umowy o prowadzenie PPK - powinien poinformować go o obowiązku złożenia w jego imieniu wniosku o wypłatę transferową środków dotychczas zgromadzonych w PPK. Jeśli w ciągu 7 dni od dnia otrzymania takiej informacji pracownik nie poinformuje na piśmie pracodawcy o braku zgody na transfer, pracodawca ma obowiązek złożyć w jego imieniu wniosek o wypłatę transferową. Pracodawca składa taki wniosek za pośrednictwem podmiotu zarządzającego instytucją finansową, z którą zawarł umowę o zarządzanie PPK.

 

W przypadku braku zgody uczestnika PPK na złożenie wniosku, o którym mowa powyżej, środki dotychczas zgromadzone na rachunkach PPK prowadzonych przez instytucje finansowe, z którymi umowy o prowadzenie PPK zawarły na rzecz tego uczestnika i w jego imieniu inne podmioty zatrudniające, pozostają na tych rachunkach PPK do czasu ich wypłaty, wypłaty transferowej lub zwrotu.

 

Jak widać, decyzja o tym, czy dotychczasowe oszczędności zostawić na dotychczasowym rachunku (rachunkach) PPK, czy przekazać je na nowy rachunek, należy do uczestnika PPK.  Pozostawienie ich na dotychczasowym rachunku może prowadzić do sytuacji, w której jego oszczędności będą gromadzone w ramach różnych PPK. Jest to oczywiście dozwolone, ale może utrudniać późniejsze dysponowanie tymi środkami. Z tego względu wydaje się, że opcją korzystniejszą dla pracownika będzie spowodowanie, aby środki gromadzone przez niego w czasie jego aktywności zawodowej podążały za nim. Będzie to o tyle łatwiejsze, że nie wymaga podejmowania przez pracownika żadnych starań. Wystarczy, że pracownik pozwoli działać pracodawcy.