W razie śmierci uczestnika PPK, połowę zgromadzonych środków (w zakresie, w jakim środki te stanowiły przedmiot małżeńskiej wspólności majątkowej) instytucja finansowa przekazuje na rachunek PPK, IKE lub PPE małżonka uczestnika. Na jego wniosek instytucja finansowa może także dokonać zwrotu przypadających mu środków w formie pieniężnej.

 

Środki, które nie zostaną przekazane małżonkowi, trafią do wskazanych przez uczestnika osób uprawnionych (w zależności od ich wniosku, w formie wypłaty transferowej do PPK, IKE, PPE albo w formie pieniężnej). Uczestnik może bowiem wskazać instytucji finansowej imiennie jedną osobę lub więcej osób, które jako osoby uprawnione mają po jego śmierci otrzymać środki zgromadzone na jego rachunku PPK. Jeżeli uczestnik PPK nie wskaże osób uprawnionych, środki będą przypadały spadkobiercom (na zasadach regulowanych przepisami kodeksu cywilnego).