Uczestnik PPK jest zobowiązany niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia zaistnienia zmiany danych identyfikujących uczestnika PPK, poinformować instytucję finansową o tej zmianie. Żaden przepis ustawy o PPK nie zobowiązuje ani nie uprawnia jednak instytucji finansowej do przekazywania tych zaktualizowanych danych do podmiotu zatrudniającego.