Środki zgromadzone w PPK, przypadające byłemu małżonkowi w wyniku podziału majątku wspólnego małżonków, są przekazywane w formie wpłaty transferowej na jego rachunek PPK. Oznacza to, że w sytuacji, gdy małżonkowie posiadają swoje rachunki PPK, środki, które w wyniku podziału majątku wspólnego przypadną każdemu z nich, zasilą wzajemnie ich rachunki w PPK, zwiększając tym samym stan ich oszczędności. Jeżeli były małżonek uczestnika PPK jest stroną więcej niż jednej umowy o prowadzenie PPK (ma więcej niż jeden rachunek PPK), wypłaty transferowej dokonuje się na rachunek PPK wskazany przez niego we wniosku.

 

Jeśli natomiast były małżonek nie posiada rachunku PPK, środki przypadające mu w wyniku podziału majątku wspólnego podlegają zwrotowi w formie pieniężnej. Należy jednak pamiętać, że w takim przypadku, jeśli były małżonek nie nabył jeszcze prawa do emerytury (bądź nie ukończył 60 lat), pieniądze trafią do niego pomniejszone o:

- podatek od zysków kapitałowych,

- 30% środków pochodzących z wpłat finansowanych przez pracodawcę (pobrane 30% zapisywane jest jako jego składka na ubezpieczenie emerytalne w ZUS, jeśli posiada on konto ubezpieczonego w ZUS, a jeśli nie – przekazywane są na konto Funduszu Pracy),

- środki pochodzące z dopłat od państwa, które przekazywane są na konto Funduszu Pracy.

 

Środki przypadające byłemu małżonkowi w wyniku podziału majątku wspólnego, jeśli nie ma on rachunku PPK, trafić mogą też w formie wypłaty transferowej na wskazany przez niego rachunek lokaty terminowej, pod warunkiem ich wypłaty po osiągnięciu 60. roku życia. Do wypłaty środków z takiej lokaty przed 60. rokiem życia stosuje się odpowiednio art. 99 ust. 1 ustawy o PPK.