Nie ma takiej gwarancji. Specyfika gromadzenia oszczędności w funduszach inwestycyjnych ze swojej istoty związana jest z ryzykiem. Niemniej, w przypadku funduszy zdefiniowanej daty, w których gromadzone są środki w ramach PPK, ryzyko to jest zminimalizowane dzięki szczególnym rozwiązaniom wdrożonym w systemie PPK - począwszy od rygorystycznych warunków, które zobowiązane są spełniać instytucje ubiegające się o dopuszczenie do oferowania zarządzania PPK, poprzez ustanowienie nad nimi nadzoru Komisji Nadzoru Finansowego, ustawowe uregulowanie zasad polityki inwestycyjnej (zmieniającej się wraz z wiekiem uczestnika) i limitów kosztów zarządzania PPK, aż do zapewnienia uczestnikom PPK nieograniczonego dostępu do informacji o bieżącej wysokości środków na rachunku PPK oraz możliwości podejmowania swobodnych decyzji dotyczących m.in. wycofania środków z PPK, czy zmiany ich alokacji, które pozwalają na aktywne reagowanie na zmieniające się uwarunkowania rynku.