Tak. Instytucja finansowa ma obowiązek przekazywać uczestnikowi PPK, w terminie do ostatniego dnia lutego każdego roku, informację (roczną) o wysokości środków zgromadzonych na jego rachunku PPK, o wysokości wpłat dokonanych na ten rachunek w poprzednim roku kalendarzowym oraz o innych transakcjach zrealizowanych na rachunku PPK uczestnika PPK w poprzednim roku kalendarzowym. Powinna to robić w postaci elektronicznej pozwalającej na utrwalenie treści takiej informacji na trwałym nośniku lub - na wniosek uczestnika PPK - w postaci papierowej. 

 

Dodatkowo w pierwszym kwartale roku, w którym uczestnik PPK osiągnie 60. rok życia, instytucja finansowa powinna poinformować go o warunkach wypłaty środków zgromadzonych na jego rachunku PPK. Również i ta informacja powinna trafić do uczestnika w postaci elektronicznej pozwalającej na utrwalenie treści takiej informacji na trwałym nośniku lub - na wniosek uczestnika PPK - w postaci papierowej.