Instytucja finansowa ma obowiązek, niezwłocznie po zawarciu umowy o prowadzenie PPK, udostępnić uczestnikowi PPK, w postaci elektronicznej pozwalającej na utrwalenie jej treści na trwałym nośniku lub za pomocą systemu teleinformatycznego, a na wniosek tego uczestnika – w postaci papierowej, informację o podpisaniu takiej umowy, zawierającą w szczególności:

- dane instytucji finansowej,

- dane podmiotu zatrudniającego, który zawarł umowę o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz uczestnika PPK,

- określenie wysokości wpłat podstawowych,

- określenie wysokości wpłat dodatkowych finansowanych przez podmiot zatrudniający,

- określenie wysokości możliwej do zadeklarowania przez uczestnika PPK wpłaty dodatkowej oraz sposób jej deklarowania,

- wskazanie właściwych przepisów podatkowych mających związek z uczestnictwem w PPK.

 

W informacji tej powinien także znaleźć się opis:

- zasad wypłaty, wypłaty transferowej i zwrotu środków zgromadzonych na rachunku PPK uczestnika PPK,

- trybu składania deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat, w tym opis warunków rezygnacji z oszczędzania w PPK,

- trybu składania wniosków o dokonywanie wpłat (w sytuacji, gdy uczestnik PPK złożył wcześniej deklarację o ich niedokonywaniu), a także deklaracji, składanych pracodawcy, dotyczących wysokości wpłaty podstawowej (w przypadku, gdy dany uczestnik PPK uprawniony jest do jej obniżenia) i wpłaty dodatkowej oraz zmian deklaracji w sprawie wysokości tych wpłat czy rezygnacji z dokonywania wpłaty dodatkowej, wraz z opisem konsekwencji, w tym finansowych, złożenia takich deklaracji, wniosków i zmian deklaracji,

- praw osoby uprawnionej,

- możliwości złożenia przez uczestnika PPK dyspozycji w zakresie środków zgromadzonych na jego rachunku PPK oraz trybu składania takich dyspozycji, a ponadto

- wskazanie pozostałych warunków gromadzenia środków w PPK określonych w umowie o prowadzenie PPK.