Nie. PPK nie dotyczy tylko osób zatrudnionych na podstawie stosunku pracy, ale także np. zleceniobiorców czy chałupników (osoby wykonujące pracę nakładczą). Zgodnie bowiem z art. 2 ust. 1 pkt 18 ustawy o PPK przez osoby zatrudnione należy rozumieć osoby podlegające obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z wymienionych w tym przepisie tytułów w RP, w rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

 

Tylko te osoby pracodawca uwzględnia w liczbie osób zatrudnionych, od której zależy termin objęcia go przepisami ustawy o PPK i - co istotne - tylko te osoby powinien zapisać do PPK, czyli zawrzeć w ich imieniu i na ich rzecz umowę o prowadzenie PPK. Chyba, że wcześniej złożyły deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat.