Każdy nowo zatrudniony pracownik, który jest już uczestnikiem PPK, w terminie 7 dni, po upływie 10 dni miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął mu termin 3 miesięcy zatrudnienia, składa pracodawcy (jeśli jest zatrudniony w kilku miejscach, to wybranemu pracodawcy) oświadczenie o zawartych w jego imieniu umowach o prowadzenie PPK. 

 

Złożenie takiego oświadczenia leży w interesie majątkowym uczestnika PPK, ponieważ skumulowanie środków na jednym rachunku zwiększa efektywność zarządzania aktywami funduszu zdefiniowanej daty.

 

Przepis art. 19 ust. 1 ustawy o PPK wyraźnie określa początkowy bieg terminu na złożenie przez uczestnika PPK powyższego oświadczenia, tj. po upływie 10 dni miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął okres 3 miesięcy zatrudnienia. Oznacza to, że uczestnik PPK nie powinien składać tego oświadczenia w szczególności przed upływem terminu na zawarcie umowy o prowadzenie PPK, o którym mowa wart. 16 ust. 1 ustawy o PPK.

 

Przytaczany przepis wskazuje też termin końcowy, w jakim oświadczenia to powinno zostać złożone. Pracownik powinien to zrobić w terminie 7 dni, po upływie 10 dni miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął mu okres 3 miesięcy zatrudnienia. W przypadku złożenia oświadczenia po upływie tego terminu podmiot zatrudniający powinien poinformować uczestnika PPK o bezskuteczności tego oświadczenia.

 

Po skutecznym złożeniu omawianego oświadczenia przez pracownika, pracodawca rozpocznie opisane w tym przepisie działania, dzięki którym – za pośrednictwem instytucji finansowej prowadzącej u niego PPK – nastąpi transfer środków ze wskazanego/wskazanych przez uczestnika rachunku/rachunków na rachunek PPK utworzony w instytucji finansowej, z którą nowy pracodawca ma zawartą umowę o zarządzanie PPK. Oczywiście pracownik może nie wyrazić zgody na taki transfer.

 

Warto też dodać, że uczestnik PPK, który ma więcej niż jeden rachunek PPK, może samodzielnie – jeśli tylko tak zdecyduje - dokonywać transferu środków między tymi rachunkami, składając odpowiednie dyspozycje instytucji finansowej. Takich wypłat transferowych można dokonywać wielokrotnie, według uznania pracownika i w wybranych przez niego terminach.