Taki obowiązek spoczywa na uczestniku PPK. Powinien on niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia zaistnienia zmiany swoich danych identyfikujących, poinformować wybraną instytucję finansową o tej zmianie. 

 

Do danych identyfikujących uczestnika PPK zaliczamy: imię (imiona), nazwisko, adres zamieszkania, adres do korespondencji, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, numer PESEL lub data urodzenia w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL, seria i numer dowodu osobistego lub numer paszportu albo innego dokumentu potwierdzającego tożsamość w przypadku osób, które nie posiadają obywatelstwa polskiego.