Nie. Wpłaty finansowane przez pracodawcę nie stanowią podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, a tym samym nie stanowią podstawy składek na ubezpieczenie chorobowe, wypadkowe, zdrowotne oraz składek na fundusze pozaubezpieczeniowe (Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych).

 

Wpłaty do PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – zarówno podstawowe, jak i dodatkowe - stanowią natomiast przychód uczestnika PPK. Oznacza to, że należy naliczyć i pobrać od tych wpłat zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych zgodnie z obowiązującą danego pracownika skalą podatkową (17% albo 32%). 

 

Przychód pracownika (uczestnika PPK) z tytułu wpłaty do PPK w części finansowanej przez podmiot zatrudniający powstaje w chwili przekazania tej wpłaty do instytucji finansowej. Zaliczka na podatek powinna być pobrana przez płatnika od łącznych przychodów ze stosunku pracy. Jeżeli jednak wypłata wynagrodzenia miesięcznego poprzedzi wpłatę do PPK i płatnik nie będzie miał już z czego w danym miesiącu pobrać zaliczki na podatek, to jej nie pobierze. W takim przypadku przychód pracownika z tego tytułu płatnik doliczy do przychodu ze stosunku pracy wykazywanego w informacji PIT-11 za rok, w którym pracownik otrzymał ten przychód. W tej sytuacji u podatnika może wystąpić konieczność dopłaty podatku przy rozliczeniu rocznym.