Nie. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych zwalnia z opodatkowania dochody uczestnika PPK od kwot wypłaconych:

- w przypadku poważnego zachorowania uczestnika PPK, jego małżonka lub dziecka, 

- na pokrycie wkładu własnego, o ile zostały zwrócone w terminie wynikającym z umowy zawartej z instytucją finansową. 

 

Podatek od zysków kapitałowych (19%) powinien być natomiast naliczony od dochodu od kwot wypłaconych na pokrycie wkładu własnego i nie zwróconych w terminie wynikającym z umowy zawartej z instytucją finansową. Dochód powstaje w dniu następującym po dniu, w którym upłynął termin zwrotu wypłaconych środków określony we wspomnianej umowie. Obowiązek wykazania należnego podatku dochodowego w jednym z zeznań rocznych: PIT-36, PIT-36L, PIT-38 lub PIT-39 spoczywa na podatniku, czyli uczestniku PPK korzystającym z opisanej wyżej wypłaty.