Nie.  Osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, która nie zatrudnia pracowników nie ma obowiązku tworzenia PPK. Obowiązek utworzenia PPK został nałożony na podmioty zatrudniające, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 21 ustawy o PPK, czyli na: 

 

- pracodawców, o których mowa w art. 3 kodeksu pracy, 
- nakładców,
- rolnicze spółdzielnie produkcyjne lub spółdzielnie kółek rolniczych, 
- zleceniodawców, 
- podmioty, w których działa rada nadzorcza, jeżeli ich członkowie są wynagradzani z tytułu pełnienia tych funkcji. 
 

Wyjątek stanowią tu:

 

- mikroprzędsiębiorcy, do których ustawa o PPK nie ma zastosowania, jeśli wszystkie osoby zatrudnione złożą temu podmiotowi zatrudniającemu deklaracje o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, 
- osoby fizyczne, zatrudniające w zakresie niezwiązanym z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą inne osoby fizyczne, w zakresie niezwiązanym z działalnością gospodarczą tych osób, 
- pracodawcy, którzy - w dniu objęcia ich przepisami ustawy o PPK - prowadzili PPE oraz odprowadzali składki do tego programu w wysokości 3,5% wynagrodzenia, jeśli do PPE przystąpiło co najmniej 25% osób zatrudnionych, oraz nie utracili uprawnienia do korzystania z tego zwolnienia.

 

Jeśli osoba prowadząca jednoosobowa działalność gospodarcza zatrudni co najmniej jedną osobę zatrudnioną” w rozumieniu ustawy o PPK, to stanie się podmiotem zatrudniającym i będzie zobowiązana do utworzenia PPK.