Pracownik może złożyć deklarację o rezygnacji z wpłat do PPK od momentu objęcia jego pracodawcy przepisami ustawy o PPK. Deklaracja taka, oprócz jego danych i danych pracodawcy, zawierać będzie oświadczenie o posiadaniu przez niego wiedzy o konsekwencjach jej złożenia.

 

Jeśli pracownik zadeklaruje niedokonywanie wpłat przed zawarciem w jego imieniu umowy o prowadzenie PPK, pracodawca nie zawrze dla niego tej umowy, co oznacza, że pracownik nie zostanie uczestnikiem PPK. Jeśli deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat złoży uczestnik PPK, pracodawca zobowiązany będzie do zaprzestania dokonywania za niego wpłat do PPK. 

 

Pracownik, który złożył deklarację o rezygnacji, może jednak - w dowolnym momencie - wycofać się z tej decyzji. Wystarczy, że złoży podmiotowi zatrudniającemu pisemny wniosek o dokonywanie wpłat do PPK. Taki wniosek obowiązuje od momentu jego złożenia. 

 

Jeżeli wniosek o dokonywanie wpłat do PPK złoży osoba zatrudniona, w imieniu i na rzecz, której nie została zawarta umowa o prowadzenie PPK, obowiązek naliczania wpłat do PPK będzie poprzedzony obowiązkiem zawarcia dla tej osoby umowy o prowadzenie PPK. Umowę tę należy wówczas zawrzeć niezwłocznie - tak, aby naliczyć i pobrać wpłaty do PPK już od najbliższego wynagrodzenia wypłaconego tej osobie po złożeniu przez nią wniosku o dokonywanie wpłat.

 

W przypadku, gdy wniosek o dokonywanie wpłat złoży uczestnik PPK, który wcześniej złożył deklarację rezygnacji, wpłat do PPK dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym wniosek został złożony. Oznacza to, że wpłaty do PPK należy naliczyć i pobrać od pierwszego wynagrodzenia wypłaconego uczestnikowi po złożeniu tego wniosku oraz dokonać tych wpłat (przekazać do instytucji finansowej) w miesiącu następnym. Gdyby wniosek został złożony już po wypłacie wynagrodzenia w danym miesiącu, to pierwsze wpłaty do PPK powinny zostać naliczone w miesiącu następnym po złożeniu tego wniosku i przekazane do instytucji finansowej do 15. dnia kolejnego miesiąca.

 

Pracodawca nie dokonuje wpłat do PPK za uczestnika, który złożył deklarację o rezygnacji, a następnie - po ukończeniu 70 lat - złożył wniosek o dokonywanie wpłat. Uczestnik PPK, który złożył deklarację o rezygnacji, może zatem w dowolnym momencie, ale nie później niż do przedednia 70. urodzin złożyć wniosek o dokonywanie wpłat do PPK. 

 

Ważne: Jeżeli, po złożeniu deklaracji o rezygnacji, uczestnik PPK złoży podmiotowi zatrudniającemu wniosek o dokonywanie wpłat do PPK, to złożone temu podmiotowi – przed dniem złożenia deklaracji o rezygnacji - deklaracje dotyczące wysokości wpłat (podstawowej i dodatkowej) pozostają ważne. Uczestnik PPK może zmienić wysokość wpłaty podstawowej i wpłaty dodatkowej bądź zrezygnować z finansowania wpłaty dodatkowej poprzez zmianę deklaracji dotyczącej wpłat do PPK.

 

Warto przy tym pamiętać, że co 4 lata, począwszy od 1 kwietnia 2023 r. podmiot zatrudniający dokonuje wpłat za osobę, która złożyła deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat PPK, chyba że osoba ta ponownie zrezygnuje z ich dokonywania. Takie brzmienie przepisów pozwala uznać, że deklaracja rezygnacji jest skuteczna do ostatniego dnia lutego roku, w którym podmiot zatrudniający jest zobowiązany do wznowienia dokonywania wpłat do PPK. W sytuacji opisanej powyżej osoba zatrudniona może złożyć kolejną deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat najwcześniej w dniu 1 marca w roku, w którym przypada wznowienie wpłat do PPK.