Deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK może złożyć:

 

- pracownik, który nie chce zostać zapisany do PPK - w takim przypadku pracodawca nie zawrze dla tego pracownika umowy o prowadzenie PPK;

- uczestnik PPK – złożenie deklaracji spowoduje zaprzestanie dokonywania (odprowadzania) wpłat do PPK.

 

Deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK pracownik, który nie chce zostać uczestnikiem PPK, czyli nie chce, aby w jego imieniu i na jego rzecz została zawarta umowa o prowadzenie PPK, może złożyć już w pierwszym dniu, od którego ustawa o PPK znajduje zastosowanie do jego pracodawcy. 

 

Uczestnik PPK może złożyć taką deklarację w każdej chwili.

 

Deklaracja o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK obowiązuje od momentu jej złożenia. Oznacza to, że jeśli złożył ją pracownik, który nie chce zostać uczestnikiem PPK, pracodawca – po otrzymaniu takiej deklaracji - nie może już zawrzeć dla niego umowy o prowadzenie PPK. Natomiast złożenie przez uczestnika PPK deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK obliguje pracodawcę do zaprzestania ich odprowadzania do instytucji finansowej, począwszy od momentu jej złożenia. Wpłaty pobrane przed złożeniem tej deklaracji podlegają zwrotowi (zwrot dotyczy wpłat do PPK naliczonych i pobranych, ale nie przekazanych do instytucji finansowej przed złożeniem deklaracji).

 

Uwaga! W przypadku, gdy pomimo złożenia przez uczestnika PPK deklaracji o rezygnacji podmiot zatrudniający dokona wpłat do PPK, taką wpłatę należy uznać za dokonaną niezgodnie z wolą uczestnika PPK. Do wzajemnych rozliczeń tych podmiotów z tytułu takiej wpłaty należy stosować przepisy Kodeksu cywilnego.

 

Pracodawca ma obowiązek poinformować instytucję finansową o złożeniu deklaracji o rezygnacji przez uczestnika PPK. Powinien to zrobić niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia jej złożenia.

 

Osoby, które złożyły deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, mogą w każdej chwili zmienić zdanie, składając pracodawcy wniosek o dokonywanie wpłat do PPK.

 

Jeżeli taki wniosek złoży osoba zatrudniona dla której nie została jeszcze zawarta umowa o prowadzenie PPK (osoba ta złożyła deklarację o rezygnacji przed zawarciem w jej imieniu umowy o prowadzenie PPK), obowiązek naliczenia wpłat do PPK będzie poprzedzony obowiązkiem zawarcia dla niej umowy prowadzenie PPK. Umowę o prowadzenie PPK należy zawrzeć niezwłocznie - tak, aby naliczyć i pobrać wpłaty już od najbliższego wynagrodzenia wypłaconego po złożeniu przez osobę zatrudnioną wniosku o dokonywanie wpłat do PPK.

 

Jeśli wniosek złoży uczestnik PPK (taki który wcześniej złożył deklarację o rezygnacji), pracodawca zobowiązany będzie do wznowienia wpłat do PPK. Wpłat dokonuje się wówczas począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek o dokonywanie wpłat do PPK. Oznacza to, że wpłaty do PPK należy naliczyć i pobrać już w miesiącu złożenia tego wniosku, a następnie dokonać tych wpłat w miesiącu następnym.

 

Należy pamiętać, że raz złożona deklaracja o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK jest skuteczna do ostatniego dnia lutego roku, w którym pracodawca jest zobowiązany do wznowienia dokonywania wpłat do PPK za osoby, które złożyły deklarację o rezygnacji (jeśli wcześniej nie złożyły wniosku o dokonywanie wpłat do PPK). Co 4 lata, począwszy od 1 kwietnia 2023 r. podmiot zatrudniający dokonuje wpłat za osobę, która złożyła deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat, chyba że dana osoba ponownie zrezygnuje z ich dokonywania. W razie niezłożenia ponownej deklaracji o rezygnacji przez uczestnika PPK, wpłaty do PPK zostaną obliczone i pobrane z wynagrodzenia wypłaconego mu w marcu (w przypadku osoby zatrudnionej, w imieniu i na rzecz, której nie zawarto jeszcze umowy o prowadzenie PPK, przed obliczeniem i pobraniem wpłat do PPK konieczne jest zawarcie dla niej tej umowy) i przekazane do instytucji finansowej w kwietniu.  

 

Przykład 1: Uczestnik PPK na początku sierpnia, złożył pracodawcy deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK. Od tego momentu pracodawca nie może już naliczać, pobierać i przekazywać wpłat do PPK. Po miesiącu, uczestnik zmienił zdanie i 5 września złożył pracodawcy pisemny wniosek o dokonywanie wpłat do PPK. Oznacza to, że już od pierwszego wynagrodzenia wypłaconego mu po złożeniu tego wniosku (np. 28 września) pracodawca naliczy i pobierze wpłaty do PPK, które przekaże do instytucji finansowej do 15 października.  

 

Przykład 2: Uczestnik PPK złożył deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat w czerwcu 2020 roku. Ta deklaracja, o ile pracownik w międzyczasie jej nie odwoła (nie złoży wniosku o dokonywanie wpłat do PPK), będzie obowiązywała do końca lutego 2023 roku. Do końca lutego 2023 roku pracodawca powinien poinformować tego pracownika o wznowieniu dokonywania wpłat, począwszy od 1 kwietnia 2023 r. Jeżeli - po otrzymaniu tej informacji - pracownik ponownie zrezygnuje z dokonywania wpłat, składając pracodawcy kolejną deklarację o rezygnacji, takie wpłaty nie będą dokonywane.