Dla osób zatrudnionych u pracodawcy w dniu objęcia go przepisami ustawy o PPK termin zawarcia umowy o prowadzenie PPK, czyli zapisania pracownika do PPK, wyznaczają przepisy przejściowe, które wskazują zasadniczo, że na zawarcie tej umowy pracodawca ma 3 miesiące i 10 dni, bez względu na staż pracy zapisywanych osób. Dla pracodawców wchodzących do PPK w czterech kolejnych etapach, ustanowiono poniższe terminy na zawarcie umów o prowadzenie PPK:

 

- 12 listopada 2019 r. - dla pracodawców (250+) z I etapu;

- 10 listopada 2020 r. - dla pracodawców (50+) z II etapu;

- 10 listopada 2020 r. - dla pracodawców (20+) z III etapu;

- 10 maja 2021 r. - dla pozostałych podmiotów zatrudniających.

 

Uwaga! Pracodawcy będący jednostkami sektora finansów publicznych zawierają umowy o prowadzenie PPK do 10 kwietnia 2021 r.

 

Natomiast termin, w którym pracodawca powinien zapisać do PPK osobę zatrudnioną u niego po dniu objęcia go przepisami ustawy o PPK, zależy od tego, kiedy pracownik osiągnie wymagany przez ustawę 3-miesięczny (90 dni) okres zatrudnienia.

 

Zgodnie z art. 16 ustawy o PPK, umowę o prowadzenie PPK - w imieniu i na rzecz osoby zatrudnionej - należy zawrzeć nie później niż do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin 3-miesięcy zatrudnienia – chyba, że przed tym terminem pracownik złoży pisemną deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK.