Umowę o prowadzenie PPK z osobą ponownie zatrudnioną, która w okresie ostatnich 12 miesięcy przepracowała w tym podmiocie co najmniej 14 dni, a zatem ma już wymagany przez ustawę o PPK okres zatrudnienia, pracodawca powinien zawrzeć nie później niż do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osoba ta została ponownie zatrudniona.

 

Jednak przyjęcie do pracy osoby, która posiada już wymagany ustawą okres zatrudnienia w danym podmiocie, w tzw. okresie przejściowym (czyli okresie od dnia, w którym dany pracodawca jest zobowiązany do stosowania przepisów ustawy o PPK do dnia zawarcia umowy o prowadzenie PPK), nie wiąże się z koniecznością zawarcia w jej imieniu umowy o prowadzenie PPK we wcześniejszym niż wynikający z art. 134 ustawy o PPK terminie. Jeśli zatem np. pracodawca 50+ postanowił zawrzeć tę umowę dopiero 10 listopada 2020 r., umowa ta objęła także pracownika przyjętego do pracy np. 5 stycznia 2020 r., który w tym dniu miał już wymagany ustawą staż.