Nie. Pracodawca może bowiem wypowiedzieć umowę o zarządzanie PPK zawartą z instytucją finansową tylko, jeśli wcześniej zawarł taką umowę z inną instytucją finansową. W takiej sytuacji, nie później niż w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy o zarządzanie PPK z nową instytucją finansową, pracodawca ma obowiązek zawarcia w imieniu i na rzecz wszystkich osób, które uczestniczyły w PPK, nowej umowy o prowadzenie PPK. Przy czym, do czasu rozwiązania umowy o zarządzanie PPK zawartej z dotychczasową instytucją finansową, bieżące wpłaty do PPK trafiają jeszcze na rachunek PPK tego uczestnika prowadzony przez tę poprzednią instytucję. Nie ma więc mowy o jakiejkolwiek przerwie w oszczędzaniu.