Tak, pracodawca ma obowiązek zawrzeć zarówno umowę o zarządzanie PPK, jak i umowę o prowadzenie PPK - inny jest bowiem charakter stosunków prawnych powstających w wyniku ich zawarcia. 

 

Umowa o zarządzanie PPK jest umową zawieraną pomiędzy pracodawcą a wybraną instytucją finansową. Stanowi ona swoiste ramy PPK tworzonego przez danego pracodawcę, w tym w szczególności określa podstawowe zasady funkcjonowania tego programu, które zostały wynegocjowane pomiędzy nim a tą instytucją. 

 

Umowę o prowadzenie PPK pracodawca zawiera z tą samą instytucją finansową, ale nie w swoim własnym imieniu, a w imieniu i na rzecz osób zatrudnionych, tym samym zapisując te osoby do PPK (lista uczestników stanowi załącznik do umowy o prowadzenie PPK). To oznacza, że umowa ta reguluje stosunek prawny, który powstaje - w wyniku jej zawarcia - pomiędzy pracownikiem, dla którego została zawarta, a instytucją finansową.