Tak, o ile przed wypłatą premii rocznej uczestnik PPK nie złożył deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK. Wyjątek stanowi sytuacja, w której po ustaniu zatrudnienia tego pracownika doszło do rozwiązania umowy o zarządzanie PPK zawartej z instytucją finansową prowadzącą rachunek PPK tego pracownika (pracodawca zmienił instytucje finansową). W takiej sytuacji wpłaty od premii nie zostaną dokonane.