Pracodawca jest zobowiązany do finansowania wpłat podstawowych do PPK w wysokości 1,5% wynagrodzenia uczestnika PPK. Podstawowa wpłata pracownika wynosi 2% jego wynagrodzenia. Co do zasady, wysokość tych wpłat jest stała. Jedynie w przypadku osób, których wynagrodzenie osiągane z różnych źródeł w danym miesiącu nie przekracza kwoty odpowiadającej 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia (w 2022 r. jest to 3 612 zł), finansowana przez nie wpłata podstawowa może zostać obniżona nawet do 0,5% wynagrodzenia. Innymi słowy, tylko pracownik, którego łączne miesięczne zarobki osiągane z różnych źródeł (co oznacza, że wynagrodzenia osiągane u różnych pracodawców należy sumować) nie przekroczą kwoty limitu, może płacić mniej na PPK. Informowanie pracownika, będącego uczestnikiem PPK, o możliwości obniżenia wysokości wpłaty podstawowej jest obowiązkiem pracodawcy.