Zarówno pracownik, jak i pracodawca, mogą w każdym czasie zwiększyć lub zmniejszyć wysokość wpłat dodatkowych do PPK. Pracodawca może zmienić wysokość wpłaty dodatkowej lub zrezygnować z jej dokonywania w formie zmiany umowy o zarządzanie PPK. Zmieniona wysokość wpłaty obowiązuje od miesiąca następującego po miesiącu, w którym została dokonana zmiana. 

 

Wysokość wpłaty dodatkowej uczestnik PPK określa w deklaracji składanej podmiotowi zatrudniającemu. Zmiana wysokości wpłaty dodatkowej lub rezygnacja z jej dokonywania obowiązuje od miesiąca następującego po miesiącu, w którym uczestnik złożył zmianę deklaracji.

 

Inaczej jest w przypadku wpłat podstawowych. Wysokość wpłaty podstawowej nie może zostać zmieniona przez pracodawcę. Natomiast pracownik może to zrobić tylko wtedy, gdy jego łączne wynagrodzenie osiągane z różnych źródeł w danym miesiącu nie przekracza kwoty odpowiadającej 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia. W takiej sytuacji wpłata podstawowa może zostać obniżona nawet do 0,5% wynagrodzenia, tzn. może być niższa niż 2%, ale nie niższa niż 0,5% wynagrodzenia. Uczestnik PPK może też w dowolnym momencie zdecydować o zmianie wysokości dobrowolnej wpłaty dodatkowej, która zgodnie z ustawą o PPK może wynosić do 2% jego wynagrodzenia. Wystarczy, że złoży pracodawcy deklarację w tej sprawie