Tak, ale tylko wówczas, jeśli nowy pracodawca wybierze tę samą instytucję. Jednak nawet wtedy dla pracownika zostanie utworzony nowy rachunek PPK, na który wpłaty odprowadzał będzie jego nowy pracodawca.

 

W przypadku zmiany pracodawcy środki już zgromadzone w PPK można pozostawić w starej instytucji lub przetransferować do nowej. Decyzja w tej sprawie należy do pracownika. Musi on jednak pamiętać, aby - w terminie 7 dni po upływie 10 dni miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął okres 3 miesięcy jego zatrudnienia u nowego pracodawcy (90 dni) - złożyć temu pracodawcy oświadczenie o zawartych w jego imieniu umowach o prowadzenie PPK. Takie oświadczenie powinno zawierać oznaczenie instytucji finansowych, z którymi zawarto umowy o prowadzenie PPK. 

 

Pracodawca, który otrzymał oświadczenie pracownika o zawartych w jego imieniu umowach o prowadzenie PPK (czyli o posiadanych przez niego rachunkach PPK), niezwłocznie po zawarciu - w imieniu i na rzecz tego pracownika - umowy o prowadzenie PPK, poinformuje pracownika, że ma obowiązek złożyć w jego imieniu wniosek o wypłatę transferową środków zgromadzonych na jego dotychczasowym rachunku (rachunkach) PPK na nowy rachunek PPK. 

 

Pracownik może nie zgodzić się na złożenie tego wniosku. Na poinformowanie pracodawcy o swojej decyzji (o braku zgody na transfer) ma 7 dni od otrzymania informacji od pracodawcy. W razie niewyrażenia zgody przez pracownika, środki zgromadzone na jego dotychczasowym rachunku (rachunkach) PPK pozostaną na nim (na nich) do czasu ich wypłaty, wypłaty transferowej lub zwrotu. Jeśli pracownik nie sprzeciwi się transferowi swoich oszczędności, pracodawca złoży w jego imieniu wniosek o wypłatę transferową.

 

Ważne! Pracownik może sam w każdej chwili złożyć instytucji finansowej wniosek o wypłatę transferową.