W programie PPK uczestnik posiada swój prywatny, indywidualny rachunek PPK – tam trafiają wszystkie wpłaty, finansowane przez pracownika i pracodawcę oraz wpłata powitalna i dopłaty roczne od państwa. Pracownik może posiadać wiele rachunków PPK w różnych instytucjach finansowych.

 

Pieniądze wpłacane na rachunek PPK są przeliczane na jednostki uczestnictwa albo jednostki rozrachunkowe funduszu, w którym oszczędzamy, a na naszym rachunku PPK zapisywana jest liczba tych jednostek. Wartość jednostki zależy od wyceny aktywów i zobowiązań funduszu oraz może podlegać codziennym zmianom, co powoduje, że wartość środków na rachunku PPK najczęściej nie odpowiada wartości wpłat do PPK. Wartość środków na rachunku PPK może być wyższa lub niższa niż dokonane na niego wpłaty – dla uczestnika PPK będzie to oznaczać odpowiednio zysk albo stratę.

 

Oszczędzający w PPK mają nieograniczony dostęp do informacji o bieżącej wysokości środków na rachunku PPK bezpośrednio w instytucji finansowej oraz mogą podejmować swobodne decyzje dotyczące m.in. wycofania środków z PPK czy przenoszenia oszczędności pomiędzy funduszami zdefiniowanej daty.