Ustawa o PPK nie zwalnia z obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie PPK i umowy o prowadzenie PPK podmiotów zatrudniających, będących w procesie restrukturyzacji czy likwidacji.

 

Podmioty zatrudniające znajdujące się w trudnej sytuacji nie finansują jedynie - okresowo - wpłat do PPK (art. 25 ust. 4 ustawy o PPK). Zgodnie z tym przepisem, podmioty zatrudniające zwolnione są z finansowania wpłat do PPK:

  • w okresie przestoju ekonomicznego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy, oraz w okresie obniżonego wymiaru czasu pracy, o którym mowa w art. 2 pkt 2 tej ustawy;
  • w przypadku zaistnienia przesłanek niewypłacalności pracodawcy, o których mowa w ustawie  o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy;
  • w okresie przejściowego zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej lub ograniczenia jej prowadzenia na skutek powodzi i braku środków na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników, o których mowa w art. 23 ustawy  o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi.