Tak. Fundacja, mimo że nie prowadzi działalności gospodarczej, jest podmiotem zatrudniającym w rozumieniu ustawy o PPK (patrz słownik) i ma obowiązek umożliwić swoim pracownikom oszczędzanie w tym programie.

 

Obowiązek zawarcia umowy o zarządzanie PPK dotyczy również tych podmiotów zatrudniających, którym wszystkie osoby zatrudnione złożyły przed upływem terminu na zawarcie umowy o prowadzenie PPK rezygnację z dokonywania wpłat do PPK. Decyzje osób zatrudnionych w zakresie dokonywania wpłat do PPK nie mają znaczenia dla obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie PPK (z wyjątkiem mikroprzedsiębiorców).

 

W sytuacji opisanej w pytaniu, podmiot zatrudniający nie zawrze po prostu umowy o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz tych pracowników. Złożenie przez nich deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK oznacza bowiem, że nie są oni zainteresowani uczestnictwem w tym programie.