Tak. Obowiązek zawarcia umowy o zarządzanie PPK dotyczy również tych podmiotów zatrudniających, którym wszystkie osoby zatrudnione złożyły przed upływem ostatecznego terminu na zawarcie umowy o prowadzenie PPK rezygnację z dokonywania wpłat do PPK. 

Decyzje osób zatrudnionych w zakresie dokonywania wpłat do PPK nie mają znaczenia dla obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie PPK (z wyjątkiem mikroprzedsiębiorców).

To, kogo należy uznać za osobę zatrudnioną, wynika z definicji osoby zatrudnionej, zawartej w ustawie o PPK (art. 2 ust. 1 pkt 18). Zgodnie z nią, przez osoby zatrudnione należy rozumieć osoby podlegające obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z niżej wymienionych tytułów w RP w rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, czyli:

  •  pracowników w rozumieniu Kodeksu pracy - wyjątkiem są pracownicy przebywający na urlopach górniczych i urlopach dla pracowników zakładu przeróbki mechanicznej węgla oraz młodociani, 
  •  osoby fizyczne wykonujące pracę nakładczą, które ukończyły 18. rok życia, 
  •  członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych lub spółdzielni kółek rolniczych,
  •  osoby fizyczne, które ukończyły 18. rok życia, wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z art. 750 Kodeku cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia,
  •  członków rad nadzorczych wynagradzanych z tytułu pełnienia tych funkcji,
  •  osoby wskazane powyżej (z wyjątkiem członków rad nadzorczych), przebywające na urlopach wychowawczych lub pobierające zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego.

 

Jak widać z powyższego, osoby przebywające na urlopie wychowawczym też są osobami zatrudnionymi, a dla statusu osoby zatrudnionej nie ma znaczenia wymiar etatu pracownika.