Tak. Do 2021 roku, wezwania PFR do zawarcia umowy o zarządzanie PPK wysyłane były do podmiotów zatrudniających, które nie dopełniły tego obowiązku, pocztą. Natomiast zgodnie z ustawą z 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2021 r., poz.1777), w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 oraz w okresie roku od odwołania ostatniego z nich, wezwanie do zawarcia umowy o zarządzanie PPK może być wysyłane za pomocą profilu informacyjnego utworzonego w systemie informatycznym udostępnionym przez ZUS.

 

W tym celu PFR przekaże ZUS nazwę i NIP podmiotu zatrudniającego, który nie dopełnił obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie PPK w terminie. A ZUS udostępni wezwanie o zawarcie umowy o zarządzanie PPK na profilu informacyjnym w systemie teleinformatycznym ZUS - nie wcześniej niż po upływie 14 dni roboczych od otrzymania danych z PFR.

 

W wezwaniu do zawarcia umowy o zarządzanie PPK udostępnionym podmiotowi zatrudniającemu w systemie ZUS zawarty będzie link przekierowujący ten podmiot bezpośrednio na stronę PFR (wezwania-ppk.pfr.pl), gdzie podmiot zatrudniający będzie mógł wypełniać formularz, w którym poinformuje PFR o zawarciu umowy o zarządzanie PPK albo poda przyczynę jej niezawarcia (podmiot zatrudniający będzie mógł wybrać z listy predefiniowanych kategorii swoją odpowiedź). Odpowiedzi przesłane poprzez formularz będą automatycznie zapisywane w bazie danych PFR.

 

Do formularza pracodawca zaloguje się za pomocą podanych w treści wezwania NIP i TOKENU.

 

Wypełnienie formularza nie powinno zająć więcej niż kilka minut, a pozwoli na uniknięcie ew. kolejnych wezwań bądź kontroli ze strony Państwowej inspekcji Pracy, która jest upoważniona do kontroli wykonywania przez pracodawców obowiązków wynikających z ustawy o PPK, w tym w szczególności zawarcia umowy o zarządzanie PPK.