Nie. Umowę o zarządzanie PPK, zawartą w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania PFR, należy uznać za umowę zawartą z naruszeniem terminu na jej zawarcie. Ten 30-dniowy termin od otrzymania wezwania PFR na zawarcie umowy o zarządzanie PPK, wskazany w art. 8 ust. 5 ustawy o PPK, nie stanowi przedłużenia - określonego przepisami ustawy o PPK - terminu na zawarcie umowy o zarządzanie PPK. W takiej sytuacji podmiot zatrudniający nie będzie zwolniony z przewidzianej w art. 106 ustawy o PPK odpowiedzialności za niezawarcie umowy o zarządzanie PPK w terminie.