Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 15d ustawy o PIP, do zadań PIP należy kontrola spełniania obowiązków wynikających z ustawy o PPK, a w szczególności:

 

  • obowiązku zawierania umów o prowadzenie PPK i umów o zarządzanie PPK,
  • dokonywania wpłat do PPK. Ustawa o PPK przewiduje sankcje m.in. za niezawarcie umowy o zarządzanie PPK w terminie.

 

Zgodnie z art. 106 ustawy o PPK, kto - jako podmiot zatrudniający albo osoba obowiązana do działania w imieniu podmiotu zatrudniającego - nie dopełnia obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie PPK w przewidzianym przepisami terminie, podlega karze grzywny w wysokości do 1,5% funduszu wynagrodzeń u danego