Tak. Stroną umowy o zarządzanie PPK jest podmiot zatrudniający. Oznacza to, że umowę taką powinien zawrzeć sam ten podmiot (jeśli jest osobą fizyczną) albo osoba umocowana do podejmowania tego rodzaju działań w imieniu danego podmiotu zatrudniającego (np. osoby umocowane do podpisywania umów w imieniu tego podmiotu, ujawnione w KRS).