Ani PFR, ani ZUS nie dysponują informacjami, który podmiot zatrudniający posiada status mikroprzedsiębiorcy, a który nie i dlatego wymienione wyżej wezwania powinny trafić do wszystkich podmiotów, które nie zawarły umowy o zarządzanie PPK - mimo, że w badanym okresie deklarowały składki na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby zatrudnione.

 

Należy też pamiętać, że nie wszyscy mikroporzedsiębiorcy zwolnieni są z obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie PPK. Zgodnie z art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy o PPK, przepisów tej ustawy nie stosuje się do mikroprzedsiębiorcy, jeżeli wszystkie osoby zatrudnione złożyły mu deklarację o niedokonywaniu wpłat do PPK. Złożenie deklaracji o niedokonywaniu wpłat do PPK dotyczy osób, które nie ukończyły jeszcze 55 lat.

Nie jest wymagane, aby osoby, które ukończyły 55 lat, składały deklarację o rezygnacji. Podmiot zatrudniający zawiera bowiem umowę o prowadzenie PPK w imieniu osób, które ukończyły 50 lat, ale nie ukończyły 70 lat, wyłącznie na ich wniosek. Oznacza to, że mikroprzedsiębiorca jest zwolniony ze stosowania ustawy o PPK, jeśli:

  • wszystkie osoby zatrudnione, które nie ukończyły 55 lat, zadeklarowały mu niedokonywanie wpłat do PPK oraz
  • żadna z osób 55+ nie złożyła mu wniosku o zawarcie umowy o prowadzenie PPK.