Obecnie, po okresie przejściowym, termin na zawarcie umowy o zarządzanie PPK i umowy o prowadzenie PPK jest uzależniony od zatrudnienia przez podmiot zatrudniający pierwszej osoby zatrudnionej (w rozumieniu ustawy o PPK). Termin ten podmiot zatrudniający ustala zgodnie z art. 8 ust.1 i art. 16 ustawy o PPK.

 

Umowę o prowadzenie PPK, w imieniu i na rzecz pierwszej osoby zatrudnionej, należy - zgodnie z art. 16 ustawy o PPK - zawrzeć nie wcześniej niż po upływie 14 dni zatrudnienia i, nie później niż do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin 3 miesięcy (90 dni) zatrudnienia tej osoby. Umowę o zarządzanie PPK trzeba będzie zawrzeć nie później niż na 10 dni roboczych przed tym terminem (art. 8 ust. 1 ustawy o PPK).

 

Należy jednak pamiętać, że do 90-dniowego okresu zatrudnienia wlicza się okresy zatrudnienia z poprzednich 12 miesięcy, które miały miejsce w obecnym podmiocie zatrudniającym, a także okresy zatrudnienia w innych podmiotach zatrudniających, jeżeli - z mocy odrębnych przepisów - obecny podmiot zatrudniający jest następcą prawnym w stosunkach prawnych nawiązanych przez podmiot zatrudniający, który poprzednio zatrudniał tę osobę. Taka sytuacja zachodzi m.in. w przypadku przejęcia pracowników na podstawie art. 23[1] Kodeksu pracy.

 

Oznacza to, że przejęcie pracowników na podstawie art. 23[1] Kodeksu pracy może skrócić terminy na wdrożenie PPK przez nowego pracodawcę.

 

Gdyby pracodawca zatrudnił pierwszych pracowników 1 lipca 2022 r., ale byliby to pracownicy przejęci przez niego od poprzedniego pracodawcy w trybie art. 23[1] Kodeksu pracy, w związku z czym już w momencie zatrudnienia u nowego pracodawcy mieliby co najmniej 3-miesięczny (90-dniowy) okres zatrudnienia, to ten pracodawca miałby obowiązek zawrzeć umowę o prowadzenie PPK do 10 sierpnia 2022r. , a umowę o zarządzanie PPK do 27 lipca tego roku.