Tak. Udzielenie odpowiedzi na wezwanie PFR jest obowiązkiem podmiotu zatrudniającego. Zgodnie z art. 8 ust. 5a ustawy o PPK podmiot zatrudniający, który na podstawie art. 133 ust. 1 nie stosuje przepisów tej ustawy, po otrzymaniu wezwania PFR, przekazuje do PFR oświadczenie o prowadzeniu PPE wraz ze wskazaniem wysokości naliczanej i odprowadzanej składki podstawowej do PPE w rozumieniu ustawy o PPE oraz procentowego udziału osób zatrudnionych, które uczestniczą w PPE.

 

Zwracamy też uwagę, że zwolnienie ze stosowania ustawy o PPK ze względu na prowadzenie PPE nie jest bezterminowe. Przestaje ono obowiązywać, co oznacza, że pracodawca jest zobligowany do stosowania przepisów ustawy o PPK, począwszy od dnia: 

  • zawieszenia naliczania i odprowadzania składek podstawowych do PPE w okresie przekraczającym 90 dni, 
  • ograniczenia wysokości odprowadzanych składek podstawowych do PPE poniżej 3,5% wynagrodzenia w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 15 ustawy o PPE, 
  • likwidacji PPE, 
  • opóźnienia w odprowadzaniu składek podstawowych do PPE przekraczającego 90 dni, które wynikło z celowego działania podmiotu zatrudniającego, 
  • następującego po dniu 1 stycznia lub 1 lipca danego roku, jeśli według stanu na ten dzień w PPE uczestniczy mniej niż 25% osób zatrudnionych w tym podmiocie.