Nie. W art. 133 ust. 1 ustawy o PPK, zawartym w przepisach przejściowych, przyjęto, że przepisów tej ustawy może nie stosować podmiot zatrudniający, który - w terminie wskazanym w art. 134 ust. 1 (termin, od którego dany podmiot zostaje objęty ustawa o PPK) - prowadził PPE, w którym uczestniczyło co najmniej 25% osób zatrudnionych w tym podmiocie oraz naliczał i odprowadzał składki podstawowe do PPE w wysokości co najmniej 3,5% wynagrodzenia.

 

W sytuacji opisanej w pytaniu art. 133 ust. 1 ustawy o PPK nie będzie mieć zatem zastosowania. W przepisie tym mowa jest bowiem o podmiocie zatrudniającym, który prowadzi PPE w terminie wskazanym w art. 134 ust. 1 ustawy o PPK, co w sytuacji opisanej w pytaniu nie miało miejsca.