Ustawy o PPK mogą nie stosować podmioty zatrudniające, które w dniu objęcia ich przepisami ustawy o PPK, czyli np. w przypadku firm 50+ (zatrudniających 30 czerwca 2019 r. co najmniej 50 osób zatrudnionych) - w dniu 1 stycznia 2020 r., a w przypadku firm 20+ (zatrudniających 31 grudnia 2019 r. co najmniej 20 osób zatrudnionych) – w dniu 1 lipca 2020 r. spełniały łącznie dwa warunki:

  • miały zarejestrowany PPE, w którym uczestniczyło co najmniej 25% osób zatrudnionych (w liczbie uczestników PPE nie należy uwzględniać osób, które kiedyś przystąpiły do programu PPE, ale na dzień dokonywania weryfikacji nie były już zatrudnione w danym podmiocie zatrudniającym),
  • naliczały i odprowadzały składki podstawowe do PPE w wysokości co najmniej 3,5% wynagrodzenia w rozumieniu ustawy o PPE. Oznacza to, że umowa zakładowa (PPE) powinna przewidywać wysokość składki podstawowej na poziomie co najmniej 3,5% wynagrodzenia w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 15 ustawy o PPE oraz że podmiot zatrudniający powinien naliczyć i odprowadzić - przed dniem objęcia go przepisami ustawy o PPK - składki podstawowe w tej wysokości za co najmniej jeden okres wynikający z umowy zakładowej za wszystkie osoby będące uczestnikami PPE, za które, zgodnie z umową zakładową, był obowiązany naliczyć i odprowadzić składki za ten okres.

 

Zwolnienie z obowiązku stosowania PPK przestaje obowiązywać począwszy od dnia:

  • zawieszenia naliczania i odprowadzania składek podstawowych do PPE w okresie przekraczającym 90 dni,
  • ograniczenia wysokości odprowadzanych składek podstawowych do PPE poniżej 3,5% wynagrodzenia w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 15 ustawy o PPE,
  • likwidacji PPE,
  • opóźnienia w odprowadzaniu składek podstawowych do PPE przekraczającego 90 dni, które wynikło z celowego działania podmiotu zatrudniającego,
  • następującego po dniu 1 stycznia albo 1 lipca danego roku, jeżeli według stanu na ten dzień w PPE uczestniczy mniej niż 25% osób zatrudnionych w tym podmiocie zatrudniającym.


Oznacza to, że podmiot zatrudniający powinien przeprowadzać weryfikację partycypacji w PPE co pół roku - 1 stycznia i 1 lipca. Jeśli okaże się, że stan partycypacji na 1 stycznia lub 1 lipca będzie niższy niż wymagane 25%, zwolnienie pracodawcy z obowiązku wdrożenia PPK przestanie obowiązywać od dnia następującego po tym dniu. W praktyce oznacza to, że począwszy od tej daty, podmiot zatrudniający jest zobowiązany - w terminie do 10. dnia miesiąca następującego po upływie trzech miesięcy - zawrzeć w imieniu i na rzecz osób zatrudnionych umowę o prowadzenie PPK oraz nie później niż na 10 roboczych przed upływem tego terminu - umowę o zarządzanie PPK.