Rejestr PPE nie zawiera wszystkich danych identyfikujących podmiot zatrudniający, stąd prośba o uzupełnienie informacji dotyczących tego podmiotu. 

 

Ponadto nie każdy podmiot zatrudniający prowadzący PPE jest zwolniony ze stosowania ustawy o PPK. Z takiego zwolnienia mógł bowiem skorzystać podmiot zatrudniający, który w dniu, od którego mają do niego zastosowanie przepisy ustawy o PPK, spełniał łącznie dwa warunki: prowadził PPE, w którym uczestniczyło co najmniej 25% osób zatrudnionych oraz naliczał i odprowadzał składki podstawowe do PPE w wysokości co najmniej 3,5% wynagrodzenia w rozumieniu ustawy o PPE. Utrata uprawienia do niewdrożenia PPK przez podmiot zatrudniający następuje m.in. od dnia ograniczenia wysokości odprowadzanych składek podstawowych do PPE poniżej 3,5% wynagrodzenia w rozumieniu ustawy o PPE bądź od dnia następującego po dniu 1 stycznia albo 1 lipca danego roku, jeżeli według stanu na ten dzień w PPE uczestniczy mniej niż 25% osób zatrudnionych w tym podmiocie zatrudniającym.

 

Jeżeli podmiot zatrudniający nie zawarł umowy o zarządzanie PPK, gdyż prowadzi PPE na warunkach zwalniających ze stosowania ustawy o PPK, w odpowiedzi na wezwanie PFR ma obowiązek wskazać tę informację w formularzu, podać wysokości naliczanej i odprowadzanej składki podstawowej do PPE oraz procentowego udziału osób zatrudnionych, które uczestniczą w PPE. Wynika to z art. 8 ust. 5a ustawy o PPK.