Tak, jeśli co najmniej jeden ze zleceniobiorców - z tytułu umowy zlecenia, na podstawie której został zatrudniony - podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, czyli spełnia, zawartą w art. 2 ust. 1 pkt 18 ustawy o PPK definicję osoby zatrudnionej. W takiej sytuacji zatrudniający go podmiot staje się podmiotem zatrudniającym w rozumieniu ustawy o PPK (art. 2 ust. 1 pkt 21) i zobowiązany jest realizować obowiązki wynikające z ustawy o PPK. Do obowiązków tych należy m.in. zawarcie dwóch umów tworzących PPK, czyli umowy o zarządzanie PPK oraz umowy o prowadzenie PPK.