Zgodnie z ustawą o rachunkowości przez aktywa rozumie się kontrolowane przez przedsiębiorcę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń, które spowodują w przyszłości wpływ do przedsiębiorcy korzyści ekonomicznych. Natomiast bilans jest częścią sprawozdania finansowego.