Ustawa Prawo przedsiębiorców nie zawiera definicji obrotu. Dla celów VAT podstawą opodatkowania jest obrót, a obrotem jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

 

Odniesienie do obrotu zawarte jest także w ustawie o rachunkowości. Mowa jest w niej o przychodach netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy.