Tak. Średnioroczne zatrudnienie określa się w przeliczeniu na pełne etaty. Jeśli przedsiębiorca zatrudnia np. 4 osoby - każdą na pół etatu - to zatrudnia 2 osoby.


Ustalając liczbę pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, można posłużyć się metodologią zaproponowana przez GUS w publikacji "Zasady Metodyczne Statystyki Rynku Pracy i Wynagrodzeń"(https://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/Zasady_metodyczne_stat_rynku_pracy_i_wynagrodzen.pdf).

 

Zgodnie z nią, przy przeliczeniu osób zatrudnionych na część etatu na liczbę osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy stosuje się współczynnik przeliczeniowy, będący stosunkiem liczby godzin pracy niepełnoetatowców do liczby godzin pracy osób zatrudnionych na pełnym etacie, czyli do nominalnego czasu pracy. Liczbę pracowników zatrudnionych na pełnym etacie (przeliczenie na pełne etaty) zyskujemy w wyniku przemnożenia liczby niepełnoetatwoców przez odpowiednie współczynniki przeliczeniowe.


Przykład: Nominalny czas pracy wynosi 40 godzin tygodniowo. Pracodawca zatrudnia 24 pracowników w niepełnym wymiarze czasu pracy, z tego: 8 osób pracuje na 1/4 etatu, tj. po 10 godzin tygodniowo, a 16 osób na 1/2 etatu, tj. po 20 godzin tygodniowo.

Liczba niepełnoetatowców Współczynnik przeliczeniowy Liczba niepełnoetatowców po przeliczeniu na pełne etaty
8 10/40=0,25 8 osób * 0,25 etatu = 2
16 20/40=0,5 16 osób * 0,5 etatu = 8
Razem: 24   Razem: 10