Tu pomocna może być przytaczana wcześniej publikacja GUS - "Zasady Metodyczne Statystyki Rynku Pracy i Wynagrodzeń"

(https://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/Zasady_metodyczne_stat_rynku_pracy_i_wynagrodzen.pdf).

 

Zgodnie z nią, przeciętną liczbę zatrudnionych w miesiącu można obliczać stosując metodę średniej arytmetycznej, średniej chronologicznej lub metodę uproszczoną, tj. średnią z sumy dwóch stanów dziennych.

 

Przy metodzie średniej arytmetycznej dodaje się stany zatrudnienia (osoby zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy oraz niepełnoetatowców po przeliczeniu na pełne etaty) w poszczególnych dniach pracy w danym miesiącu, łącznie z przypadającymi w tym czasie niedzielami, świętami oraz dniami wolnymi od pracy (przyjmując dla tych dni stan zatrudnienia z dnia poprzedniego lub następnego, jeśli miesiąc rozpoczyna się dniem wolnym od pracy) i otrzymaną sumę dzieli się przez liczbę dni kalendarzowych miesiąca sprawozdawczego.  

 

Przykład: Stany zatrudnienia w poszczególnych dniach miesiąca sprawozdawczego u danego pracodawcy: 98 + 96 + 95 + 91 + … + 96 + … + 93 + 96 + 91 + 90 = 2796 : 30 dni= 93,2. Po zaokrągleniu, przeciętna liczba zatrudnionych w miesiącu = 93.

 

Metodę tę powinno się stosować w przypadku znacznych ruchów kadrowych w okresie sprawozdawczym.
Przy metodzie średniej chronologicznej dodaje się połowę stanu zatrudnienia na początek miesiąca, stan zatrudnienia w 15. dniu miesiąca oraz połowę stanu w ostatnim dniu miesiąca i dzieli otrzymaną sumę przez 2.

 

Przykład: Stan zatrudnienia w pierwszym dniu miesiąca u danego pracodawcy wynosi 98 etatów, stan zatrudnienia w 15. dniu miesiąca to 96, a w ostatnim dniu miesiąca - 90.
Stosując powyższą metodę, otrzyma się przeciętną liczbę zatrudnionych w miesiącu: 0,5 x 98 +
96 + 0,5 x 90 = 190; 190: 2 = 95.

 

W metodzie uproszczonej, tzn. przy średniej z dwóch stanów dziennych, dodaje się stany zatrudnienia – na pierwszy i ostatni dzień miesiąca i dzieli przez 2.

 

Przykład: Przyjmując stany zatrudnienia u danego pracodawcy z poprzedniego przykładu:
98 + 90 = 188; 188: 2 = 94.

 

Ważne: Zgodnie z zaleceniami GUS, przy zastosowaniu metody średniej chronologicznej i metody uproszczonej nie należy ujmować osób, które korzystały z urlopów bezpłatnych w wymiarze powyżej 14 dni.